در سال از همکاری کشورهای عضو اتحاديه اروپا و حاشيه دريای مديترانه می گذرد. از همين رو نشستی دو روزه از سوی رهبران اين کشورها برای ايجاد نزديکی در مناسبات سياسی و اقتصادی با اين کشورها در بارسلون برپا بود. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.