دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا،  انتقال کنترل گذرگاه تجاری ميان نوار غزه و مصر از اسرائيلی ها به فلسطينی ها را مورد بررسی قرار می دهد: