اخيرا خانم اِمی کلاگ، خبرنگار کانال تلويزيونی فکس در آمريکا،  گزارشی در رابطه با جوانان ايرانی منتشر کرد که بازتاب نظرات جوانان ايرانی بود. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اينباره توجه فرمائيد.