ارتش تايلند از ورود يک گروه مسلمان کامبوجی در واکنش به ناآرامی در جنوب مسلمان نشين آن کشور جلوگيری کرده است.

يک سخنگوی ارتش ميگويد اين گروه شصت و هشت نفری روز شنبه پس رانده شدند زيرا در باره علت سفر خود به تايلند دلائلی ضد و نقيض ارائه ميدادند. به گفته وی بعضی از آنان پيدا کردن شغل و گروهی ديگر رفتن به مدارس اسلامی را دليل سفر خود ذکر کرده بودند.

 تايلند ميگويد خشونت در سه استان جنوبی مسلمان نشين آن کشور بحدی است که منطقه را برای خارجی ها خطرناک کرده است.

 طی دو سال گذشته بيش از هزار نفر در استان های مسلمان نشين تايلند، کشوری که اکثريت جمعيت آن را بودائی ها تشکيل ميدهند، کشته شده اند.