چچن، جمهوری جنوبی جدائی طلب روسيه، نخستين انتخابات پارلمانی پس از برقراری مجدد کنترل مسکو طی پنج سال اخير را آزمايش ميکند. رای دهندگان امروز، يکشنبه، برای تعيين سرنوشت پنجاه و هشت کرسی مجلس محلی قانونگزاری ، که سيصد و پنجاه کانديدا دارد، به حوزه های رای گيری رفتند.

 عليو علخانوف ، رئيس جمهور اين جمهوری روسيه فدرال ازبرگزاری آرام رای گيری، و حضور رای دهندگان در سطحی بيش از بيست و پنج درصد لازم برای معتبر بودن انتخابات خبر داده است.

هزاران نفر از نيروهای امنيتی روسيه برای حفظ نظم مستقر شده اند ، اما گروههای بين المللی مدافع حقوق بشر ميگويند خشونت در چچن هنوز بيشتر از آن است که بتواند صحنه برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه باشد.

 مقامات طرفدار مسکو انتخابات امروز را به عنوان گامی ديگر در جهت استقرار صلح و ثبات در چچن ستوده اند .

 چچن پس از ده سال جنگ با خشونتی روزانه، انبوه بيکاران، و کمبود خدمات عمومی، از جمله آب و برق روبروست.