کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد از تمام ملت ها خواسته است زمانی که مساله خشونت عليه زنان و دختران به ميان می آيد، با قاطعيت نشان دهند که جائی برای شکيبائی و بهانه ای برای توجيه آن وجود ندارد.

کوفی عنان روز جمعه در پيامی به مناسبت روز بين المللی حذف خشونت عليه زنان، خشونت را بی رحمانه ترين مظهر تبعيض و نابرابری که زنان در سراسر جهان با آن روبرو هستند ناميد و گفت: اين پديده ای است که می تواند آنرا در هر منطقه، کشور و فرهنگی بدون توجه به ميزان درآمد مردم شاهد بود.