دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا،  تصميمات و نتايج اجلاس شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی در رابطه با پرونده اتمی ايران را مورد بررسی قرار می دهد: