يک مقام ارشد ليبی می گويد کشور او در سال جاری بيش از 40 هزار مهاجر غير قانونی را از کوشش برای رسيدن به اروپا بازداشته است.

" ناصر علی مبروک" وزير کشور اين موضوع را روز جمعه در رم در کنفرانس خبری مشترکی با همتای ايتاليائی خود عنوان کرد .

او خواهان همکاری بين المللی برای مقابله با مساله مهاجرت های غير قانونی شد و گفت ليبی آماده است ميزبانی يک کنفرانس بين المللی را برای بررسی اين پديده بر عهده گيرد. ليبی نقطه انتقالی مطلوبی برای مهاجران از آفريقا و خاورميانه است که خطر عبور از مديترانه را برای رسيدن به اروپا در جستجوی شغل و فرصت های اقتصادی پذيرا می شوند.