در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی  گفتگويی دارد با مهندس حسن شريعت مداری از آلمان، فعال سياسی و صاحب نظر در رابطه با مسائل ايران. در اين برنامه اجلاس شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی در وين و برنامه اتمی ايران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.