اخيرا انجمن مطالعات خاورميانه موسوم به «ميسا» يکی از متبرترين سازمان های پژوهشگران خاورميانه طی مراسمی جايزه مطالعات ايرانی را نيز به فهرست جوايز خود افزود و برای تجليل از هوشنگ پورشريعتی (روزنامه نگار فقيد) نام او را بر اين جايزه گذاشت ، نخستين جايزه را به دکتر شاپور شهبازی استاد دانشگاه اورگان در ايالات متحده اعطا کرد.

دکتر پروانه پورشريعتی، فرزند شادروان پورشريعتی و استاد دانشگاه اوهايو که بجای پدر در اين مراسم شرکت کرده بود در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درباره اهميت اين نوع جوايز برای شناساندن بيشتر و بهتر ايران توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.