پليس اسپانيا 11 تن را که مظنون به ايجاد شبکه ای حمايتی برای يک گروه افراطی مرتبط با القاعده هستند، بازداشت کرد.

حوزه آنتونيو آلونسو Jose Antonio Alonso وزيرکشوراسپانيا روزچهارشنبه به خبرنگاران اظهارداشت اين افراد به يک سلول مرتبط با گروه سلفی موعظه وجنگ مستقردرالجزائرتعلق دارند. اين گروه بخشی ازشبکه تروريستی القاعده است.

به گفته مقامات اسپانيا، اين 11 نفردراطراف دواستان اسپانيا وشهر گرانادا بازداشت شدند. آن ها به دست داشتن درقاچاق مواد مخدر وتقلب در کارت های اعتباری نيزمظنون هستند. بازداشت اين عده به دنبال تحقيقاتی پيرامون روابط ميان اين سلول و ساير گروه های مستقر درآلمان، بلژيک، بريتانيا و دانمارک صورت گرفت.

اسپانيا ظرف دوسال گذشته بيش از 150 مظنون به فعاليت های تروريستی را بازداشت کرده است که بيشترآن ها درارتباط با بمب گذاری های سال گذشته درقطارهای زيرزمينی مادريد بوده است.