اين قسمت از برنامه علمی راديو صدای امريکا به گزارشی در مورد تکامل حس بينايی در جانداران مختلف و استفاده از آن در صنعت اختصاص دارد که آنرا از زبان حامد می شنويد.