منوچهر آتشی شاعر معاصر ايران چند روز پيش درگذشت. اين رويداد که با اندوه فراوان جامعه ادب و فرهنگ و نويسندگان ايران در داخل و خارج کشور روبرو شد، موضوع گفتگوی چهارشنبه شب همايون مجد با آقای زرهی مدير مسئول روزنامه شهروند چاپ توونتو در کانادا بود.