دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در برنامه زنده تلفنی چهارشنبه شب سياست ها و برنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی  را مورد بررسی قرار داد و آنها را مسئول مشکلات جاری از جمله کسری عظيم بودجه و افزايش بدهی هاهی خارجی و داخلی دانست. به اين گفتگو توجه فرمائيد.