مقامات عراق می گويند رهبريکی ازقبائل عمده عرب های اهل تسنن عراق وچهارتن ازبستگان وی به دست چند مرد مسلح که انيفورم های نظامی عراق را برتن داشتند، کشته شدند.

رهبران اهل تسنن عراق اين حمله را که سحرگاه روزچهارشنبه درشمال بغداد صورت گرفت وطی آن رهبرقبيله متنفذ باتا کشته شد، محکوم کردند.

مقامات پليس اين نظر را که نيروهای دولتی درقتل اين عده دست داشته اند، تکذيب کردند و شورشيانی را که با لباس مبدل دست به اين حمله زده بودند، مسئول دانستند.

در رويدادی ديگر، يک سربازآمريکائی روز چهارشنبه درحمله جداگانه ای درنزديکی بغداد جان خود را ازدست داد.

درتحولی ديگر، يک مقام آمريکائی اظهارداشت نگرانی های امنيتی درارتباط با حفاظت ازجان وکلای مدافع صدام حسين برطرف شده است و وکلای مدافع درجلسه روز دوشنبه دادگاه شرکت خواهند کرد. وکلای مدافع صدام حسين واعضای رژيم پيشين وی به دنبال ترور دو تن ازهمکاران خود تهديد کرده بودند که محاکمه را تحريم خواهند کرد.

درهمين حال جلال طالبانی رئيس جمهوری عراق ديدارخود را ازايران پايان داد. مقامات ايرانی دراين ديدار به آقای طالبانی وعده دادند که ايران بيش از يک ميليارد دلار به بازسازی عراق وکوشش های ديگراين کشورکمک خواهد کرد.