مقامات بهداشتی آمريکا برای حراست از آمريکائيان در مقابل بيماريهائی عفونی، نظير انفلونزای مرغی، خواستار تجديد نظر و اصلاح در مقررات قرنطينه ای ، از جمله امکان دسترسی بيشتر به فهرست و اطلاعات مربوط به مسافران هواپيما و کشتی ها شده اند .

 اصلاحات پيشنهادی مرکز کنترل بيماريها در آمريکا، موسوم به سی دی سی ،بيشتر شامل مسافران هواپيماها و کشتی هائی خواهد شد که از خارج وارد مرزهای آمريکا ميشوند، اما مسافران بعضی از پروازهای داخلی را هم در بر خواهد گرفت. سی دی سی همچنين خواستار کسب مجوّز برای انجام مراقبت های درمانی و واکسيناسيون افرادی شده است که به قرنطينه فرستاده ميشوند .

مقامات بهداشتی ميگويند ضرورت چنين اصلاحاتی در جريان شيوع دو سال پيش بيماری حاد تنفسی موسوم به سارز آشکار شد. در آن هنگام مقامات بهداشتی برای تماس و معاينه مسافرانی که حدس زده ميشد ممکن است به ويروس سارز آلوده باشند، با موانع و دشواريهائی متعدد روبرو شدند.

پيشنهاد اصلاحات در مقررات قرنطينه ای همزمان با نگرانی های ناشی از احتمال شيوع و سرايت آنفلونزای مرغی صورت گرفته است، که از دو سال پيش تا کنون موجب مرگ بيش از شصت نفر در آسيا شده است.