پرستو فروهر در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون برگزاری مراسم سالگرد قتل پروانه و داريوش فروهر توضيحاتی داد. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.