گزارش جديدی که سازمان ملل متحد منتشر کرده است حاکی است گرسنگی و سوء تغذيه هر سال نزديک به ۶ ميليون کودک را در سراسر جهان می کشد.

 در گزارش سازمان خواربار و کشاورزی گفته می شود بسياری از کودکان در اثر ابتلا به بيماری هائی مانند اسهال، مالاريا، ذات الريه و آبله می ميرند و اگر در اثر گرسنگی ضعيف نشده بودند زنده می ماندند.

 سال پيش، سازمان خواربار و کشاورزی تخمين زد که در دوره بين ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳، ۸۵۰ ميليون نفر در سراسر جهان گرفتار کم غذائی بودند.