نخست وزير ترکيه به کردهای ساکن جنوب شرقی کشور قول داده است دولت در باره اين اتهام که نيروهای دولتی، و نه کردها، در بمب گذاری مرگبار اخير دست داشتند، تحقيق کند.

 رجب طيب اردوغان اين قول را روز دوشنبه در شهر کردنشين " سمدينلی" داد. آنجا صحنه انفجاری در يک کتابفروشی در روز ۹ نوامبر بود که يک تن را کشت و چندين نفر را مجروح کرد.

 دقايقی پس از انفجار سه شبه نظامی بازداشت شدند و دست کم يکی از آنها هنوز زندانی است.

 اردوغان که ديشب همراه با وزيران کشور و دادگستری ، و در حالی که کماندوهای مسلح او را در ميان گرفته بودند، به منطقه رفت و صدها نفر ساکنان محلی را به وحدت ملی فرا خواند.