خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای مناشه امير، کارشناس مسايل خاورميانه و ايران، مسايل قوم يهود در خاورميانه و پيوندهای ايرانيان را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.