دکتر ابراهيم بی پروا در گفتگو با خبرنگار اعزامی صدای آمريکا به چين اين سوال را مطرح می کند که آيا مسئله ايران در مذاکرات طرفين پيش آمد يا خير. به اين گفتگو توجه فرمائيد.