دکتر عليرضا نوریزاده روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی، در پاسخ سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، کشف زندانی در بغداد که زندانيان آن مورد شکنجه و آزار قرار می گرفتند و تصادفا توسط نيروهای آمريکائی کشف شد را مورد بررسی قرار می دهد: