مقامات مصری اعلام کردند حزب دمکراتيک ملی حاکم مصر درنخستين دورانتخابات پارلمانی اين کشور، حدود 70 درصد از کرسی ها را برنده شده است.

محمود ابوالليل Mahmoud Abu el-Leil وزيردادگستری مصراظهارداشت حزب حاکم کشور 112 کرسی پارلمانی وگروه ممنوعه اخوان المسلمين 34 کرسی را که بيش از دوبرابرحضور اعضای گروه درپارلمان است، کسب کرده اند.

وزيردادگستری مصرافزود گروه های مستقل 13 کرسی وکانديداهای اپوزيسيون، 5 کرسی باقی مانده را به خود اختصاص داده اند.

ناظران برانتخابات مصرگفته اند درانتخاباتی که پيشتردرماه جاری درمصربرگزارگرديد، ازطريق اِعمال خشونت، خريد آرای مردم وثبت نام تقلب آميز رای دهندگان، تقلب به عمل آمده بود. قراراست دوردوم انتخابات پارلمانی مصر روز يکشنبه ودورسوم، روزاول ماه دسامبربرگزار شود.

انتظارمی رود که حزب حاکم مصرهمچنان کنترل پارلمان 454 نفری اين کشور را که درحال حاضر 90 درصد کرسی های آن را دراختياردارد، دردست داشته باشد