در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی گفتگويی دارد با دکتر قاسم شعله سعدی، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماينده سابق مردم شيراز در مجلس شورای اسلامی. در اين برنامه اختلاف نظرها ميان مقامات بلتدپايه جمهوری اسلامی نسبت به سياست ها و عملکرد دولت آقای احمدی نژاد مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.