با شدت گرفتن انزوای ايران در جامعه بين المللی و بروز مسائل اقتصادی نگران کننده در ايران آقای محسن سازگارا، نويسنده و فعال سياسی سرشناس ايران، که در حال حاضر در دانشگاه معتبر يل امريکا تدريس می کند در گفتگويی با بهروز عباسی علل و عوامل موثر در رکود اقتصادی ايران را مورد بررسی قرار می دهند.