شهر «لورد» در جنوب فرانسه اکنون شصت و هفتمين معجزه خود را به ثبت رسانيد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.