مقامات اداره مهاجرت آمريکا مردی را به کشور زادگاهش آلمان مسترد کرده اند – جائيکه وی در سال ١٩٩٥ به اتهام برانگيختن نفرت نژادی محکوم شده است.

روز سه شنبه وزارت امنيت داخلی آمريکا گفت که گِرمر رودالف، پس از آنکه دادگاه عالی آمريکا درخواست وی برای اقامت در آمريکا را رد کرد، با هواپيما از شيکاگو به فرانکفورت فرستاده شد، و به پليس آلمان تحويل داده شد.

يک دادگاه آلمان، رودالف را در سال ١٩٩٥ بخاطر انتشار گزارشی که حاوی آنچه وی استدلال علمی عدم وجود کوره های آدم سوزی يهوديان در آشويتس در زمان جنگ دوم جهانی ناميده است، به ١٤ماه زندان محکوم کرد.

انکار کوره های آدم سوزی هيتلر در آلمان يک جرم جنائی است. رودالف برای اجتناب از زندان از آلمان فرار کرد. وی پيش از آمدن به آمريکا، در اسپانيا، انگليس، ومکزيک زندگی کرد.