خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر علی رشيدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقيم تهران، مسئله کاهش شاخص بورس در ايران، مشکل تورم و تاثيرات اين دو بر درآمدهای مردم را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.