سازمان فضائی آمريکا اعلام کرده است که پُل مک کارتنی خواننده مشهور روز يکشنبه برای بيدار کردن فضانوردان با ايستگاه فضائی تماس ميگيرد.

بيتل سابق دو آهنگ را مخصوص سرنشينان ايستگاه فضائی از کنسرت خود که در نزديکی لوس آنجلس اجرا ميشود، خواهد خواند.