نزديک به دو هفته از حوادث پاريس می گذرد و چنين بنظر می رسد که جوانان ديگر کشورهای اروپا نيز به حمايت از جوانان فرانسوی برخواستند. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.