سازمان ملل متحد می گويد مقامات اريتره محدوديت های بيشتری برای سپاهيان حافظ صلح سازمان ملل که نظارت برمرز مورد اختلاف اريتره واتيوپی را برعهده دارند، به وجود آورده اند.

به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، اقدامات اريتره درمورد جلوگيری از پروازهليکوپترهای سازمان ملل همچنان ادامه دارد ومحدوديت های اعمال شده عليه کارکنان و وسائط نقليه سازمان ملل افزايش يافته است.

سخنگوافزود حرکت نيروها درهردوسوی مرز ادامه دارد.

نمايندگی سازمان ملل متحد درمنطقه می گويد محدوديت های اعمال شده ازسوی اريتره، توانائی سازمان ملل را درنظارت برمرز دوکشور به بيش ازنصف تقليل داده است.

جنگ دوساله اتيوپی واريتره برسرمرزهای خود، منتهی به امضای يک قرارداد صلح درسال 2000 شد. اما اجرای قرارداد صلح دچار وقفه شده است واريتره می خواهد به اتيوپی فشار وارد آيد که مرزجديد بين دوکشور را که به وسيله يک کميسيون مستقل ترسيم گرديده است، بپذيرد.