در رابطه با کوششهای آقای احمدی نژاد برای تکميل کابينه دولت و عدم حضور بموقع روز چهارشنبه رئيس جمهوری در مجلس شورای اسلامی و سخنان بی موقع ايشان در معرفی سه وزير جديد به مجلس که برغم نقض آئين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام گرفت لاز تهران آقای دکتر نعمت احمدی وکيل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه در گفتگويی با بهروز عباسی مطلب را مورد بررسی قرار می دهد.