در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی گفتگويی دارد با آقای رضا معينی، مسئول امور ايران در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاريس. در اين قسمت از برنامه افزايش اختناق و فشارها به فعالان سياسی و روزنامه نگاران در ايران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

بخش دوم اين بحث با حضور آقای بيژن کيان، مشاور ارشد در شورای امريکايی سياستهای خارجی در مورد برنامه های اتمی ايران انجام می شود.