پرزیدنت بوش تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را برای یک سال ديگر، تا نوامبر ۲۰۰۶ تمدید کرده است.

آقای بوش روز پنجشنبه در نامه ای به کنگره نوشت: مناسبات با ایران به حال عادی باز نگشته است، و حالت وضعیت فوق العاده با آن کشور بايد ادامه یابد.

این وضعیت و برقراری تحریم ها به نوامبر ۱۹۷۹ و زمانی باز می گردد که دانشجويان افراطی به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و ۵۲ آمریکائی را به مدت بیش از یکسال به گروگان گرفتند.