رئيس جمهوری کره جنوبی می گويد او قصد دارد از رهبران کشورهای آسيا و حوزه اقيانوس آرام بخواهد در جريان اجلاس اقتصادی آينده خود در باره نابرابری های اجتماعی در منطقه که رو به افزايش می رود، بحث کنند.

 "رو مو-هيون" روز سهشنبه در سئول گفت او اين مساله را در جلسه رهبران شورای همکاری اقتصادی آسيا و اقيانوسيه، که قرار است روز ١٨ نوامبر در شهر بوسان، در کره جنوبی آغاز شود، مطرح خواهد ساخت.

وی اظهار داشت جلسات گذشته " آپک" بر برطرف ساختن موانع تجارت و سرمايه گذاری متمرکز بود. اما تاکيد بيشتر بر به وجود آوردن فضائی مناسب برای بازرگانی ، منجر به افزايش نا برابری اجتماعی در درون هر کشور و فی مابين ٢١ کشور عضو آپک شده است.

رئيس جمهوری کره جنوبی گفت تاثير اجتماعی اقدامات آپک، سازمان همکاری اقتصادی آسيا و اقيانوسيه، بايد در نظر گرفته شود. اين سازمان که ١٥ سال پيش برای پرداختن به مسائل اقتصادی تاسيس شد، نيمی از تمام تجارت جهانی را در بر می گيرد.