الهام علی اوف رئيس جمهوری آذربايجان، دو فرماندار را به دليل مداخله در شمارش آرای انتخابات پارلمانی در روز يکشنبه، برکنار کرده است.

 مقامات آذربايجان می گويند رئيس جمهوری فرمانداران "سوراخانی" و " صابرآباد" را در ميان انتقادهای بين المللی از انتخابات، برکنار کرد.

 پيشتر، بيش از ۱۵۰۰ نفر از طرفداران اوپوزيسيون، در يک راه پيمائی آرام در باکو و در حالی که پرچم هاي نارنجی را حمل می کردند، خواهان تجديد انتخابات شدند. اين پرچم ياد آور انقلاب نارنجی در اوکراين است که روی کار آمدن يک دولت برگزيده و دمکرات را موجب شد.

 روز سه شنبه، کميسيون انتخابات جمهوری آذربايجان، نتايج دو ناحيه را رد کرد و دستور داد آرا در يک منطقه ديگر بازشماری شود. با اين حال، مقامات مي گويد نتايج کلی رای گيری بازهم حزب حاکم به رهبری الهام علی اوف را در کنترل پارلمان باقی خواهد گذاشت. ناطران سازمان همکاری و امنيت در اروپا می گويد در انتخابات پارلمانی آذربايجان، معيارهای بين المللی دمکراسی رعايت نشد.