به دنبال آشوبها و ناآرامی های اخير درفرانسه، در چند ناحيه شهر پاريس حکومت نظامی برقرار شد.  به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.