" چهره روز "

نگاهی به چهره های شاخص ايرانی تباران آمريکا.

 "چهره روز"،  بهمراه شما بديدار يک ايرانی تبار موفق در آمريکا می رود و می پرسد که او در سرزمين فرصت های برابر، چه می کند، از کجا آمده، چرا آمده و چگونه فکر می کند.

اولين برنامه "چهره روز" که توسط احمدرضا بهارلو تهيه و کارگردانی می شود، جمعه يازدهم نوامبر برابر با بيستم آبان ماه بلافاصله بعد از برنامه ميزگردی با شما پخش خواهد شد.