چين ميگويد شرکتی که ادعا ميکرد زمين و حق بهره برداری از معدن در کره ماه را بنمايندگی ازسوی باصطلاح سفارت ماه در چين ميفروشد، تعطيل کرده است.

رسانه های دولتی چين ميگويند اين شرکت که نامش "شرکت علوم و تکنولوژی هوانوردی دهکده کره ماه پکن" بوده است، ٢٠ هکتار از زمين ماه را در سه روز اول کارش فروخته است.

سی و چهار مشتری هريک کمتر از ٣٧ دلار برای يک هکتار زمين به اين شرکت پرداختند و سند مالکيت دريافت کردند.

سند شامل حق استفاده از زمين و معادن تا سه کيلومتر زير زمين ميشده است. مقامات چينی ميگويند که اين شرکت مظنون به زمين خواری و شيادی است.