در نيويورک فستيوال سينمای شرق نمونه ای از تازه ترين فيلم های خاورميانه و جهان عرب را نمايش می دهد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.