پرزيدنت بوش از پاسخ به اين پرسش که آيا به دليل آنچه پيشتر در مورد دست نداشتن مقامات کاخ سفيد در افشای نام يک مامور مخفی سی آی ا گفته بود ، يک عذرخواهی به آمريکا بدهکار است يانه، خودداری کرده است.

آقای بوش روز جمعه در يک کنفرانس خبری در مار دل پلاتا در آرژانتين، همچنين حاضر نشد در باره وضعيت " کارل روو" ، دستيار قدرتمند کاخ سفيد ، که تحقيق در باره او ادامه دارد، اظهار نطر کند.

او آنچه را که جريان دارد تحقيقاتی جدی ناميد و گفت در ابن باره يا در مورد کارل روو، نظری ابراز نخواهد داشت زيرا هنوز تمام نشده است.