يک وزير کابينه بريتانيا می گويد جامعه بين المللی نياز دارد بيشتر به قربانيان زلزله در پاکستان کمک کند ، و ياد آور می شود فرصت برای نجات جان مردم از دست می رود.

" هيلاری برن" وزير توسعه بين المللی روز جمعه در لندن گفت پاسخ جهان به فاجعه کافی نبوده است. با اين حال، در گستردگی ابعاد ويرانی ترديدی وجود ندارد.

پِيشتر ، رئيس جمهوری پاکستان نيز از پائين بودن سطح کمک بين المللی انتقاد کرد و گفت کمک به قربانيان سونامی در آسيا و تند باد کاترينا در آمريکا به مراتب بيشتر بود.

پرويز مشرف همچنين گفت پاکستان به منظور فراهم آوردن امکانات رفاهی و انسانی بيشتر برای قربانيان زمين لرزه، خريد جت های جنگنده اف – 16 از آمريکا را به تاخير خواهند انداخت.