جمهوری اسلامی ايران با بازديد بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی از تاسيسات پارچين موافقت کرده است.

نسرين مهدوی خبرنگار صدای آمريکا گزارش می دهد: