لی ژيائوخينگ وزير خارجه چين ميگويد که تحريم ١٦ ساله فروش اسلحه که اتحاديه اروپا بر روی چين گذاشته است، تأثير منفی برروی تجارت دارد و بايستی فورأ برداشته شود.

امروز جمعه در پکن، آقای لی گفتند که اين تحريم يک اقدام تبعيض آميز سياسی است، و ميبايستی که "مدتها پيش به زباله دان تاريخ ريخته ميشد."

اتحاديه اروپا اين تحريم را در سال ١٩٨٩پس از آنکه چين تظاهرات دموکراسی خواهی در ميدان تيِن آن مِن را سرکوب کرد، برقرار کرد.

فرانسه و آلمان اقدامات را در راستای پايان دادن به تحريم رهبری کرده اند. واشنگتن با برداشتن تحريم مخالف است.

نظرات آقای لی پيشاپيش سفر هفته آينده هوجينتائو  رئيس جمهور چين به اروپا بيان ميشوند.

پرزيدنت هوجينتائو قرار است قبل از رفتن به کره جنوبی برای شرکت در اجلاس ١٨ نوامبر آپک مجمع همکاری اقتصادی آسيا و اقيانوسيه، ديداری از بريتانيا، اسپانيا، و آلمان داشته باشد.