آمريکا می گويد برای جلوگيری ازشيوع آنفلوآنزای مرغی درآمريکا، ممکن است محدوديت های مسافرتی ويا انجام اقداماتی ديگر را مورد توجه قراردهد.

دولت آمريکا روزچهارشنبه طرح خود را موسوم به " استراتژی ملی دربرابرشيوع عالمگيرآنفلوآنزا " اعلام کرد.

مقامات مسئول می گويند طرح، ممکن است مسافرت های غيرضروری را به مناطق آلوده به بيماری محدود کند. طرح همچنين خواستارآن است که ايالت ها وشهرهای آمريکا درصورت شيوع آنفلوآنزای مرغی، مانع ازآن شوند که بيماران، بيمارستان ها را اشباع کنند و باعث پخش بيماری دربخش های اورژانس شوند.

بنا برتخمين ها، شيوع آنفلوآنزای مرغی درآمريکا ممکن است يک ميليون و900 هزارنفر را درآمريکا ازپای درآورد ونزديک به 10 ميليون نفر را روانه بيمارستان ها کند.

پرزيدنت بوش روزسه شنبه طرح خود را درمورد مبارزه با آنفلوآنزای مرغی اعلام داشت وگفت برای آماده سازی آمريکا دربرابراحتمال شيوع اين بيماری درآمريکا، ازکنگره درخواست حدود هفت ميليارد دلاراعتبار کرده است.

درهمين حال چين و ويتنام روزچهارشنبه اعلام کردند ورود مرغ وماکيان را ازکشورهای آلوده به آنفلوآنزای مرغی ممنوع کرده اند.