دکتر سيامک شجاعی، استاد اقتصاد در ايالت نيوجرسی آمريکا و کارشناس مسايل اقتصادی جهان، در اين برنامه ارتقا و منصوب کردن فرماندهان نظامی سپاه به مقامات ارشد دولتی و وزارتخانه ها را مورد بررسی قرار می دهد: