سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر خواساتر آزادی فوری اکبر گنجی ژورناليست ايرانی محبوس شده اند، که ميگويد مقامات قوه قضائيه برای آنکه نوشته هايش را پس بگيرد او را شکنجه داده اند.

گروه موسوم به ديدبان حقوق بشر امروز گفت وضعيت آقای گنجی اکنون به مرحله ای کاملا خطرناک رسيده است . خبرنگاران بدون مرز نيز از مقامات ايرانی خواسته اند به سازمانهای مستقل بين المللی اجازه دهند از آقای گنجی در زندان ديدن کنند، و در مورد وضعيت او و اتهام حاکی از شکنجه شدن وی تحقيق کنند.

آقای گنجی که اکنون مجازات حبسی شش ساله را برای نوشته های انتقادی از دولت ايران ميگذراند، پيشتر در سال جاری ، دو ماه اعتصاب غذا کرده بود که به بيمارستان منتقل شد، اما در ماه سپتامبر مجددا به زندان بازگردانده شد.

همسرش ، معصومه شريفی ، ميگويد وی از آن پس در زندان نفرادی بوده و مقامات زندان برای مقاومتی که در مورد پس گرفتن نوشته هايش بخرج ميدهده ، او را کتک زده اند.