به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره  نگرانی مقامات آلمانی از شيوع آنفلوآنزای مرغی توجه فرمائيد.