فرانسويان که اکثرا مسيحی و کاتوليک هستند روز اول نوامبر را به عنوان روز مقدسين محترم می شمارند و در اين روز به زيارت قبور مردگان خود می روند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.