در مرکز دمشق پایتخت سوريه، روز سه شنبه صدها نفر در حالی که پرچم های کشور خود را تکان می دادند و پلاکاردهائی همراه داشتند، جمع شدند و به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سوریه اعتراض کردند.

تظاهرات در نزدیکی سفارت آمریکا، پاسخی به قطعنامه ای بود که روز دوشنبه به اتفاق آرا به تصویب رسيد و از سوریه می خواهد با تحقیقاتی که در مورد قتل رفيق حریری نخست وزیر سابق لبنان جریان دارد کاملا همکاری کند یا با اقداماتی که مشخص نشده است روبرو خواهد شد.

" دتلف مهلیس" سرپرست هیات تحقیق سازمان ملل متحد روز سه شنبه به بيروت باز گشت. در آنجا روزنامه ها از تحقیقات او و عمل شورای امنیت استقبال کرده اند.